Sai lầm trong giáo dục hiện đại !!!“Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, con cá đó sẽ dành cả cuộc đời còn lại để tin rằng nó là một đứa ngu đần”.

source

Dasher Hb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.